ชื่อของคุณ
  จะเป็นชื่อจริง, ชื่อองค์กร, เนมคอส ได้ทั้งสิ้น
  โดยทางเว็บจะบันทึกยอดสะสม โดยยึดจากชื่อที่ระบุตรงนี้

  อีเมลของคุณ

  จำนวนเงิน

  วันที่โอน

  เวลา

  ช่องทาง

  หลักฐานการโอนเงิน / สลิป (ถ้ามี)

  ขนาดไม่เกิน 15 MB (jpg, jpeg, png, pdf, doc, docs, docx)